Khi bạn hoàn tất việc thanh toán kế hoạch bữa ăn, bạn sẽ nhận được email theo địa chỉ được ghi rõ trong quá trình tạo kế hoạch bữa ăn.


Email sẽ chứa đường dẫn đến kế hoạch bữa ăn của bạn.


Khi bạn mở email và nhấp vào đường dẫn, kế hoạch bữa ăn sẽ mở ra trong một tab mới trên trình duyệt của bạn.


Để xem các công thức món ăn, bạn chỉ cần nhấp hoặc chạm vào hình ảnh bữa ăn ưa thích của bạn.


Một tab mới sẽ mở ra trong trình duyệt của bạn, nơi bạn có thể xem thành phần, các bước chuẩn bị kèm theo hình ảnh sẽ giúp trải nghiệm nấu ăn của bạn dễ dàng hơn.